Oxford Research genomför en analys av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps publikationer ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. MSB har gett i uppdrag till Oxford Research att genomföra en genus- och jämställdhetsgranskning av rapporter, utredningar, utvärderingar och analyser publicerade av myndigheten. Detta är ett led att MSB ska ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering under 2015-2018. Hjalmar Eriksson kommer att leda arbetet på Oxford Research:

– Vi samarbetar med den språkteknologiska konsultbyrån Textual Relations i det här uppdraget. De gör avancerade kvantitativa analyser som inte bara mäter hur ofta och hur många gånger könsspecifika ord och uttryck används utan också kontexten, vad det omgivande avsnittet handlar om och hur orden värderas. Det innebär att vi kommer att kunna ge en övergripande bild av MSB:s texter och koppla det till en detaljerad granskning av ett urval av rapporter. Det kommer att blir ett jättespännande arbete med stor potential att bidra med kunskap till MSB:s utveckling.

Uppdraget genomförs under hösten 2015 i samarbete med den språkteknologiska konsultbyrån Textual Relations. Den kvantitativa analysen kommer att genomföras först. Utifrån de kvantitativa resultaten kommer ett urval av publikationer att identifieras för detaljerad granskning. Syftet med den detaljerade granskningen är att förklara de kvantitativa resultaten. Uppdraget avslutas med en samlad analys för att svara på i vilken grad och på vilket sätt MSB:s publikationer reproducerar ojämställda strukturer. Resultatet av studien kommer sedan användas i MSB:s arbete att utveckla en metod för att alla rapporter, utredningar, utvärderingar och analyser tas fram med ett genusperspektiv.

För mer information kontakta analytiker Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se