Oxford Research utvärderar Tillväxtverkets stöd och insatser till Glasrikesuppdraget

Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att utvärdera myndighetens stöd och insatser inom ramen för Glasrikesuppdraget, ett regeringsuppdrag vilket pågått sedan 2012. I mars 2012 uppdrogs länsstyrelserna i Växjö- och Kronobergs län att genomföra insatser för stärkt besöksnäring och industriell utveckling i Glasriket, ett område i Småland bestående av de fyra kommunerna Uppvinge, Lessbo, Nybro och Emmaboda. Inom ramen för detta uppdrag har Tillväxtverket stöttat berörda länsstyrelser och kommuner i deras arbete. En tydlig skillnad mellan Glasrikesuppdraget och tidigare satsningar i området är avsaknaden av statliga medel, istället utgår satsningen från ett starkt regionalt ledarskap.

Den utvärdering Oxford Research kommer att genomföra innefattar tre etapper i vilka Tillväxtverkets dialogbaserade stödarbete för de berörda länsstyrelserna utvärderas. Den första etappen består av en utvärdering av arbetet under den första fasen av Glasrikesuppdraget (2012-2014) samt en halvtidsutvärdering av arbetet under den andra fasen av Glasrikesuppdraget (2015-2017). Den andra etappen består av en lärande utvärdering med fokus på Tillväxtverkets dialogbaserade arbete jämtemot Glasrikesuppdraget och den lärande utvärderingen kommer att pågå till november 2017. Avslutningsvis sammanställs en slututvärdering av Tillväxtverkets insatser under hela Glasrikesuppdraget (2012-2017) vilken färdigställs i februari 2018.

För mer information kontakta VD Ylva Grauers, ylva.grauers@oxfordresearch.se