Oxford Research har fått i uppdrag av Nordiska Ministerrådet via Nordregio att göra en översyn av de nordiska gränskommittéerna och deras arbete samt att formulera strategiska förslag på hur gränsregionernas verksamhet och projekt inkluderas inom arbetet med att genomföra det nordiska regionalpolitiska samarbetsprogrammet.

Det nordiska samarbetsprogrammet för regional utveckling och planering har som mål att lägga grunden för ett utvecklat kunskapsutbyte, bidra med goda exempel på insatser inom prioriterade politiska områden samt att stärka det gemensamma arbetet inom det regionalpolitiska området i Norden. Programmet fokuserar på tre breda insatsområden: Hållbar landsbygdsutveckling, Innovativa och resilienta regioner samt Hållbara städer och stadsutveckling.

Bakgrunden till det gränsregionala samarbetet är att de nordiska gränsregionerna ofta är belägna i perifera regioner i sina respektive länder och således finns mycket att vinna på samarbete över landgränserna. Flera goda exempel på lösningar för gränsregional service, pendling, företagsutveckling och minskade gränshinder har utvecklats inom ramen för det nordiska samarbetet.

Oxford Researchs uppdrag omfattar skrivbordstudier, djupintervjuer med gränskommittéernas sekretariatsledare och ordförande samt analys för att formulera strategiska rekommendationer för hur det gränsregionala samarbetet i Norden kan utvecklas i framtiden.