Oxford Research utvärderar det svenska deltagandet i Halden Reactor Project

Oxford Research kommer under våren att utvärdera det svenska deltagandet i Halden Reactor Project (HRP). Utvärderingen utförs för Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) räkning inom ramen för nuvarande ramavtal.

Haldenreaktorn är en internationell forskningsreaktor belägen i Norge och HRP är ett internationellt forskningsprojekt vilket drivs vid reaktorn utifrån treåriga forskningsplaner. Oxford Research kommer att utvärdera det svenska deltagandet under de senaste tre programperioderna med syftet att identifiera till vilken grad svenska aktörer dragit nytta av data, kunskap och kompetens från HRP. Vidare kommer eventuella mervärden för svenska aktörer av det svenska deltagandet i HRP att undersökas. I utvärderingen kommer användandet av såväl Haldenreaktorn som tillhörande MTO-labb (Människa-Teknik-Organisation) att undersökas. Uppdraget genomförs genom dokumentstudier, intervjuer, processpårning och platsbesök.