Sedan 2011 har Region Gävleborg arbetat med ett projekt som syftar till att integrera de anställdas kompetensutveckling med företagens verksamhetsutveckling. Nu ska Oxford Research samla lärdomar från projektet och skapa en modell för fortsatt arbete med kompetensplanering

Totalt har 142 företag med nästan 3500 anställda deltagit i Region Gävleborgs projekt BraFöre, delfinansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Genom projektet har företagen genomfört kompetensinventeringar, arbetat fram långsiktiga mål och funderat på möjliga hinder för framtiden. Utifrån denna bakgrund har de anställda därefter deltagit i utbildningar som höjer deras kompetens på ett sätt som också gynnar företagen. Utbildningarna har skett  inom skilda områden beroende på företagens behov och prioriteringar.

Oxford Research har fått i uppdrag att sammanställa lärdomar och resultat från projektet i en handbok som ska presenteras både i tryckt och digitalt format. Målet är att handboken ska innehålla en metod för kompetensplanering som gör det möjligt för företag att på egen hand arbeta med frågan. I handboken kommer det finnas konkreta tips till företag, och den kommer också fungera som rådgivande dokument för regionala och lokala aktörer som arbetar med kompetensinventering och -planering.

För mer information kontakta analytiker Emilia Johansson på emilia.johansson@oxfordresearch.se.