Oxford Research har bidragit till Region Örebro läns nya innovationsstrategi

Region Örebro län har nyligen beslutat om en innovationsstrategi. Strategin syftar till att göra regionen mer konkurrenskraftig i den globala ekonomin samt att skapa fler jobb i hela länet.

Oxford Research har ansvarat för att innovationsstrategin ska stå på en stabil kunskapsgrund genom en omfattande analys av regionens styrkor ur ett innovationsperspektiv.

Utöver datainsamling och analys har vi haft rollen som processtöd och bidragit till en god dialog mellan Region Örebro län, Örebro universitet och andra regionala och lokala aktörer.

Analysuppdraget har följts av ett uppdrag att stötta strategiutvecklingen där Oxford Research har fungerat som bollplank och rådgivare, bland annat kring hur strategin kan formuleras, hur genomförandet kan struktureras och organiseras och hur horisontella kriterier kan integreras i innovationspolitiken.

I innovationsstrategin lyfts regionens potential och kunskapsmässiga fördelar fram. Fokus ligger på två prioriterade områden där unika möjligheter har identifierats. Det ena området är autonoma, digitaliserade och intelligenta produktionssystem. Inom det ryms bland annat logistiksystem och industriella produktionssystem.

Det andra området är livsmedel i skärningen mellan hållbarhet, hälsa, miljö och måltid. Det handlar om offentliga måltider inom hälso- och sjukvård, skola och äldreomsorg där ett innovativt tänkande kan bidra till att skapa mer hållbar och hälsoriktig mat för unga och äldre. Ett annat område är den industriella livsmedels- och dryckesproduktionen.

– Vi är övertygade om att de prioriteringar vi valt ut kan stötta Örebroregionens unika möjligheter att skapa framtidens kunskapsintensiva industriföretag, nästa generations vård- och omsorgslösningar och hållbara livsmedel. Det kommer att driva regional tillväxt och bidra till att stärka vår gemensamma attraktionskraft som expansiv region i Europas kunskapsmässiga framkant, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

Läs mer om den nya innovationsstrategin i en artikel i ÖrebroKuriren.

För mer information, kontakta gärna Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se, +46(0)72 732 8917.