Innovationsupphandling är en allt vanligare term som syftar på att en upphandlande myndighet eller enhet i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar. Oxford Research har nu uppdragits av Upphandlingsmyndigheten att följeforska två innovationsprojekt som på olika sätt arbetar med innovationsupphandling.

Innovationsupphandling kan vara en upphandling av i förväg okända lösningar på ett definierat problem eller behov. Det kan också vara en upphandling som syftar till att tidigarelägga marknadsintroduktionen av nya lösningar som ännu inte kommersialiserats, alternativt av lösningar som kommersialiserats men som har en liten marknadsandel. I den nationella innovationsstrategin definieras innovationsupphandling som ”… en upphandling som främjar utveckling och införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar, innovationer.”

Innovationsupphandling omfattar således inte bara angreppssätt som syftar till att få fram produkter och tjänster för offentliga behov, utan myndigheter kan även använda sig av strategier för att få fram bättre lösningar till den privata marknaden eller landets invånare för att på så sätt skapa samhällsnytta.

2015 inrättades Upphandlingsmyndigheten som ska verka för en rättssäker, effektiv och hållbar offentlig upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Myndigheten har ett samlat ansvar för att utveckla, förvalta och stödja andra myndigheters upphandling. Upphandlingsmyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en satsning på stöd till upphandlande myndigheter och enheter med fokus på hur dessa genom tidig dialog med marknaden kan främja innovation i upphandlingar.

Oxford Research har av Upphandlingsmyndigheten fått i uppdrag att följeforska projekten Innovationsupphandling Syd och Region Östergötland. Gemensamt för projekten är att de får finansiellt stöd från Vinnova för att i nära samverkan med Upphandlingsmyndigheten arbeta med innovations-upphandling som strategiskt verktyg för att utveckla samhällsservicen.

Genomförandet består av både lärande processtöd och värdering genom skrivbordsundersökningar, intervjuer, observation, enkäter och självvärdering. Uppdraget avrapporteras i två delrapporter och en slutrapport med tillhörande presentation.