Connect Sverige har gett Oxford Research i uppdrag att utvärdera projektet ”Navigera och Parera samt Evolve” som beviljats medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektet ska stötta företag att hantera omständigheterna som uppstått i och med covid-19 pandemin. Det ska också hjälpa företag att integrera hållbarhet och internationalisering i sina affärsmodeller.

Syftet med projektet är dels att stötta företag under covid-19-pandemins akuta fas, dels att förbättra företagens långsiktiga förutsättningar att expandera internationellt genom ett ökat fokus på hållbarhet. Projektet har på så sätt både ett kortsiktigt och ett framåtsyftande fokus.

Nya möjligheter under covid-19

Gruppen små och medelstora företag löper stor risk att påverkas negativt av covid-19-pandemin eftersom de generellt har små ekonomiska muskler för att hantera långdragna bortfall i intäkter. Företagen är dessutom ofta beroende av ett fåtal stora kunder för att säkerställa sitt kassaflöde.

Redan i mars och april 2020 gick det att se en skarp uppgång i antalet företagskonkurser i Sverige. Många små och medelstora företag upplevde tidigt att det krisstöd som regeringen tillhandahöll endast i liten mån motsvarade de behov företagen hade.

Erfarenheter från tidigare kriser är samtidigt att en krissituation kan påskynda omställningen mot ett mer effektivt resursutnyttjande.

Utvärdering som skapar lärande

Den utvärdering som Oxford Research upphandlats för kommer genomföras i form av en löpande utvärdering. Utvärderingen ska bland annat bidra till en bättre förståelse för projektets verksamhet och mål.

Underlag till utvärdering kommer samlas in genom dokument- och litteraturstudier, djupintervjuer, deltagande observationer och genom lärseminarier med projektet. Utvärderingen kommer pågå till och med våren 2023.