Oxford Research har fått i uppdrag av Region Värmland att genomföra en studie som undersöker förutsättningarna för en internationell mötesplats för företagen i Värmland, inklusive förslag på utformningen av verktyg och tjänster som mötesplatsen ska erbjuda.

Att export stärker företagens konkurrenskraft och skapar sysselsättning i våra svenska regioner finns det belägg för enligt statistiska uppgifter från Tillväxtverket. I Värmland finns det nästan 1000 exporterande företag varav den övervägande delen exporterar sina varor till Norge. Trä, massa och pappersvaror, stål, metaller och maskiner är de varor som dominerar exporten. Värmlands exportutveckling mellan 2000–2016 har varit svag i förhållande till riket som helhet.

Mot bakgrund av ovanstående önskar Region Värmland undersöka förutsättningar för en B2B- (business to business) mötesplats för värmländska företag som vill vidga sin exportmarknad eller börja exportera. Regionen önskar även undersöka befintliga metoder och verktyg för att skapa affärskontakter med utländska företag.

Oxford Research har fått i uppdrag att genomföra en studie som undersöker förutsättningarna för en internationell mötesplats för företagen i Värmland, samt ta fram förslag på utformning av verktyg och tjänster. Studien omfattar dels en analys av förutsättningarna för en internationell mötesplats, dels en kartläggning av behov av verktyg och metoder för mötesplatsen. Som referenspunkt används liknande satsningar i andra svenska regioner.

Studien, inklusive förslag på en mötesplats med geografisk placering samt verktyg och metoder att erbjuda, presenteras i en rapport till regionen.