Oxford Research har fått i uppdrag av Region Örebro län att kartlägga och analysera den biobaserade ekonomin i länet. Uppdraget innebär att undersöka vilka sektorer inom länet som är en direkt del av den biobaserade ekonomin, samt vilka sektorer som på olika sätt är knutna till denna.

Bioekonomi definieras vanligen som en ekonomi där de grundläggande byggstenarna för material, kemikalier och energi kommer från förnybara biologiska resurser. Bioekonomi är för närvarande ett av de viktigaste tematiska områdena inom såväl EU, OECD och nordiska ministerrådet. Flera initiativ har tagits de senaste åren för att få en djupare förståelse för bioekonomins olika dimensioner och dess framtida potential. Det finns emellertid fortfarande utmaningar att kartlägga bioekonomi-relaterade aktiviteter och ekonomiska strukturer.

Kartläggningen för Örebro län omfattar en analys av hur stor del av de olika sektorerna som är biobaserade samt en undersökning av hur stor del av den totala ekonomin dessa sektorer utgör. Sektorerna belyses i förhållande till förädlingsvärde, total omsättning, sysselsättning och export – men också utifrån geografiska perspektiv och andra arbetsmarknadsdimensioner (kön, ålder, kompetensförsörjning). Projektet syftar även till att utveckla förståelsen för bioekonomins utveckling och framtida potential inom den regionala ekonomin. Studien omfattar bland annat en systemanalys av bioekonomin inom länet, med en analys av de viktigaste aktörerna och initiativen inom bioekonomi i länet samt faktorer som påverkar utvecklingen.