Oxford Research har fått i uppdrag av Tourism in Skåne att kartlägga destinationens attraktioner och ikoner. Uppdraget innebär att kartlägga ett antal besöksmål och reseanledningar som fungerar som ett draglok för den skånska besöksnäringen - primärt riktat mot internationella besökare. 

Turism är en betydelsefull tillväxtmotor i Skåne och även om destinationens nuvarande besöksnäring anses som framgångsrik finns områden med förbättringspotential. I linje med digitaliseringens framväxt har Tourism in Skåne urskilt en avsaknad av plattformar och innovationsarenor som kan samla aktörer inom besöksnäringen. En sådan sammanfogning ter sig extra viktigt eftersom besöksnäringen i Skåne till stor del består av små och medelstora företag. Tourism in Skåne har iakttagit ett behov av ökad kunskap och verktyg för att anpassa företagens verksamhet mot den internationella kunden i syfte att uppnå ökad lönsamhet.

Uppdraget omfattar en genomgripande kartläggning av Skånes attraktioner och turistikoner. Det huvudsakliga syftet är att identifiera attraktioner som redan har eller som har potential att bli ikoner/flaggskepp för Skåne som turistdestination. Kartläggning ska även bidra med förståelse för vilka verksamheter som bedrivs i anknytning till de ikoner som ingår i kartläggningen. Resultatet av studien kommer att kunna användas i genomförandet av eventuella affärsutvecklingsprocesser i partnerskap med aktörer som ansvarar för de faktiska eller potentiella ikonerna i destinationen.