Oxford Research har tillsammans med Ramboll uppdragits av regionerna i Västra Götaland, Skåne och Östergötland att ta fram ett kunskapsunderlag som beskriver det aktuella och framtida behovet av kompetenser inom livsmedelssektorn.

Riksdagen har antagit en nationell livsmedelsstrategi och många svenska regioner har påbörjat arbetet med hur denna strategi ska implementeras och anpassas på regional nivå. Målet med strategin är att skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen i Sverige ökar samtidigt som nationella miljömål om hållbar och ekologisk utveckling nås. Kompetensförsörjning, i bred bemärkelse, upplevs idag som en stor utmaning för att ta tillvara på branschens utvecklingsmöjligheter.

Oxford Research har därför fått uppdraget (tillsammans med Ramboll) att för Västra Götaland, Skåne och Östergötland ta fram ett kunskapsunderlag som beskriver det aktuella och framtida behovet av kompetenser inom sektorerna.

Uppdraget handlar om att studera de trender och skeenden vi ser idag inom sektorerna – men även att i samverkan med branscher, företag och regioner blicka framåt och bedöma vilka nya processer, trender och tekniker som kommer att påverka kompetensprofiler i de olika sektorerna.

Som en del i genomförandet kommer vi även med hjälp av regionalekonomiska modeller frilägga de samband och länkar som finns i ekonomierna för att bättre förstå hur livsmedelssektorerna är en del av ett större och integrerat system: både av ekonomiska flöden och av kompetenser.

Målet är att stå bättre rustade för att möta framtida behov inom utbildning, fortbildning och rekrytering, men även att bidra till en diskussion om vilka andra åtgärder som kan sättas in för att möta denna typ av framtida utmaningar.

Uppdraget löper under vintern 2018/19 och avslutas i april 2019.