Oxford Research har uppdragits att kartlägga riskkapitalstrukturen i Region Örebro län respektive Västmanlands län. Kartläggningen ska utgöra ett delunderlag i framtagandet av nya regionala utvecklingsstrategier i regionerna.

Oxford Research har fått i uppdrag att kartlägga riskkapitalstrukturen i Region Örebro län respektive Västmanlands län under våren 2019. De två länen är i färd med att intensifiera sitt arbeta för att säkra kapitaltillförseln till innovativa företag i respektive län. Analysen ska ytterst besvara två frågor:

  • Hur behöver den regional kapitalförsörjningsstrukturen i de två länen stärkas för att på bästa sätt stödja tillväxt- och utvecklingsambitionerna i länen över de kommande åren?
  • Vilka specifika insatser borde prioriteras för att uppnå detta?

Kartläggningen ska utgöra ett delunderlag till framtagande av regionala utvecklingsstrategier för regionerna under 2019, samt för avrapportering av de nu gällande utvecklingsstrategierna. Kartläggningen ska även ge underlag för länen att lämna inspel till utformningen av Almi Invest Östra Mellansverige i nästa programperiod.

För att besvara frågorna kommer en trebenad analys att genomföras. Denna består av utbudsanalys, efterfrågeanalys och systemanalys. Skrivbordsstudier, korta telefonintervjuer, djupintervjuer, workshops och mini-enkäter utgör datainsamlingsmetoderna för uppdraget.

Uppdraget slutrapporteras i mars 2019.