Oxford Research har fått i uppdrag av ESF-rådet att genomföra en klusterutvärdering av 11 projekt som alla har syftet att långsiktigt stärka och utveckla den svenska yrkesutbildningen. Uppdraget innebär att bedöma projektens samlade resultat och effekter samt undersöka vilka förutsättningar det finns för att projekten kan fortsätta efter att projektperioden avslutats.

Det råder i dag kompetensbrist inom många yrkesområden samtidigt som ungdomar väljer bort yrkesprogrammen till förmån för de högskoleförberedande programmen. Främst tros detta bero på att yrkesutbildningarna uppfattas ha låg status, att det råder låg eller dålig kännedom om olika branscher samt att en könssegregerad arbetsmarknad bibehåller könsstereotypa studie- och yrkesval. Samtidigt anser många branscher att yrkesutbildningarna håller för låg kvalitet. Mot denna bakgrund har ESF-rådet finansierat 11 projekt genom två utlysningar med syfte att stärka och utveckla yrkesutbildningen – och därmed även den svenska kompetensförsörjningen.

Uppdraget tar formen av en så kallad klusterutvärdering: en löpande utvärdering som på ett överordnat plan kommer att bedöma satsningens resultat och effekter och om dessa lever upp till målsättningen om att stärka yrkesutbildningen samt vilka förutsättningar det finns för projektens långsiktiga hållbarhet. Oxford Research ska också bidra med lärande kring varför vissa resultat nås till skillnad från andra. Utvärderingen av satsningen kommer dessutom att kompletteras med perspektiv och erfarenheter från yrkestävlingar och försöket med branschskolor. Klusterutvärderingen följer löpande projektens utveckling fram till att de avslutats i augusti 2020.