Västra Götalandsregionen har uppdragit åt Oxford Research att genomföra en studie av hur kommunerna arbetar med Tillgänglighetsdatabasen (TD). TD är en databas där fysisk tillgänglighet i lokaler redovisas för invånare. Med hjälp av TD kan också åtgärder genomföras baserat på den fysiska miljön och de lagkrav som råder.

Tillgänglighetsdatabasen har ett 70-tal avtalsparter som anslutit sig till att använda TD som ett verktyg för att kartlägga och åtgärda bristande fysisk tillgänglighet. Bland de 49 kommunerna i Västra Götalandsregionen är 43 anslutna till TD. Västra Götalandsregionen har uppmärksammat ett behov från kommunerna för att få stöd och erfarenhetsutbyte kring arbetet med TD.

Den studie som genomförs av Oxford Research syftar till att ge regionen en nulägesbild av kommunernas arbete med databasen, och fungera som ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet. En enkät kommer att skickas ut till samtliga kommuner, och fallstudier kommer att genomföras med ett urval av kommuner för att få en fördjupad förståelse för vilka behov av stöd som finns, och för att identifiera framgångsfaktorer och eventuella hinder i arbetet med TD.

Studien genomförs under hösten 2018 och kommer att presenteras för Kommittén för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen samt för kommunerna i regionen.