Oxford Research är en del av ett konsortium som, under ledning av Rehabilitation Foundation, ska kartlägga möjligheter till kompletterande vägar för laglig migration för personer i behov av internationellt skydd.

Studien ska undersöka kompletterande migrationsvägar i olika länder, med fokus på EU. Lärdomar från studien kommer användas som underlag av den finska regeringen för att diskutera möjligheten att införa av kompletterande migrationsvägar i landet.

Uppdraget, som genomförs för Statsrådets kansli, fokuserar på vägar för laglig migration som baseras på arbete och studier. Det är den första heltäckande studien av sitt slag i Finland, som för närvarande saknar sådana vägar.

Vikten av kompletterande migrationsvägar

Kompletterande migrationsvägar kan leda till uppehållstillstånd för personer som vistats utomlands och som bedöms vara i behov av internationellt skydd. Ambitionen är att personerna ska kunna komma in i landet lagligt och tryggt, utan att behöva vända sig till människosmugglare.

Många personer är i dag i behov av denna typ av skydd och behovet kommer troligtvis att öka i framtiden. Frågan är därför högst aktuell och diskuteras flitigt på europeisk och nationell nivå. Till exempel presenterade Europeiska kommissionen i september förra året en ny agenda för migration och asyl, där vikten av kompletterande migrationsvägar betonades.

Läs mer: ”EU:s nya agenda för migration och asyl”

Studiens genomförande

Data kommer att samlas in genom dokumentstudier, enkäter, workshops och fallstudier. Studien tar fasta på mångfalden och typerna av kompletterande vägar internationellt, särskilt i EU, och deras relation till vidarebosättningsprogram och flyktingskydd samt migration i bredare bemärkelse.

Lärdomar från studien kommer användas som underlag av den finska regeringen för att diskutera möjligheten att införa kompletterande migrationsvägar i landet.

Läs mer om projektet här.