Studie åt Regeringskansliet

Oxford Research har, i samarbete med Mapsec, fått i uppdrag att utföra en kvalitativ studie och en konsekvensanalys på uppdrag av Regeringskansliet. Studien syftar  till att undersöka olika aspekter gällande Konkurrensverkets respektive EU-kommissionens beslutsbefogenheter. Studien innefattar också en konsekvensanalys om en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket kan leda till ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Uppdraget är del av utredning N 2015:03 som syftar till att klarlägga frågan om lämpligheten i att ge Konkurrensverket utökade befogenheter att besluta om konkurrensskadeavgifter och förbud i ärenden om överträdelser av konkurrensreglerna (dir. 2015:48).

För mer information kontakta Allan Gustafsson, VD Mapsec (allan.gustafsson@mapsec.se) eller Ylva Grauers Berggren, VD Oxford Research (ylva.grauers@oxfordresearch.se)