Oxford Research Sverige har tillsammans med Economisti Associati och flera andra partners fått i uppdrag av EU:s generaldirektorat för skatter och tullar att genomföra en konsekvensanalys av möjliga ändringar i EU:s gemensamma system för mervärdesskatt för finans- och försäkringstjänster.

På grund av svårigheter i att bedöma underlaget för uttaxering av mervärdesskatt (moms) på specifika finansiella och försäkringsrelaterade tjänster har dessa tjänster historiskt sett varit momsbefriade inom EU. Den teknologiska utvecklingen och nya affärsmodeller i kombination med nyliga rättsfall om tolkningen av den befintliga lagstiftningen har startat en debatt om det nuvarande systemet utformning.

Syftet med uppdraget är att förse Europeiska kommissionen med ett underlag som beskriver befintliga problem och möjliga effekter av olika policybeslut för att förändra det nuvarande systemet. Resultaten kommer att fungera som utgångspunkt för att mäta och jämföra potentiella effekter av olika handlingsalternativ.

Datainsamlingen kommer att innefatta enkätstudier, intervjuer och skrivbordsstudier i samtliga 28 medlemsstater. I tillägg kommer en ekonometrisk analys att utföras.