Kartläggning av kulturella och kreativa näringar för Region Dalarna och Region Gävleborg

Oxford Research har fått i uppdrag av regionerna Dalarna och Gävleborg att kartlägga det regionala näringslivet inom kulturella och kreativa näringar och jämföra utvecklingen med andra regioner och genomsnittet nationellt. De kulturella och kreativa näringarna har uppmärksammats under senare år, exempelvis i en handlingsplan för dessa näringar som regeringen gav ut 2009, och Gävleborg och Dalarna var tidiga med att ge stöd till sektorn.

Bakgrunden till intresset för de kulturella och kreativa näringarna är dels att de utgör en större del av ekonomin än man tidigare trodde, dels att de bidrar med andra värden än de rent ekonomiska, vilket gör en region mer attraktiv