Uppdragsgivare: Statens Kulturråd

Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera projekt som främjar tillgången på kultur för äldre inom vård och omsorg. Kulturrådet har fördelat medel till totalt 24 projekt runt om i landet för att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet och möjligheter till eget skapande i gemenskap med andra. Projekten bedriver olika former av kulturellt utvecklingsarbete i form av ökat kulturrutbud, olika former av spridning av kulturupplevelser och hur man kan arbeta för en förbättrad livskvalitet genom kulturupplevelser. Utvärderingen av projekten kommer att identifiera och ta tillvara de fungerande metoderna och modellerna och på så sätt bidra till det kulturella utvecklingsarbetet.

Uppdraget pågår fram till oktober 2013 och delrapporteras kontinuerligt till Statens Kulturråd.