Muséer och andra kulturarvsinstitutioner är viktiga aktörer som kompletterar skolan med kunskap om vårt kulturarv. Oxford Research har fått i uppdrag att göra en kvalitativ utvärdering av de Skånska regionala muséernas förmedlingsverksamhet för att lista de mest effektiva och ändamålsenliga metoderna för lärande.

Den pedagogiska verksamheten är en väsentlig del av dagens museiverksamhet och prioriteras kulturpolitiskt högt.  Skånes regionala kulturpolitik för barn och unga är baserad på målsättningarna att göra kulturarvsaktörerna mer tillgängliga, stärka och utveckla kulturarvspedagogiken, och finna nya stärkande inomregionala samverkansmöjligheter. Det långsiktiga målet för den regionala kulturpolitiken är att utveckla en hållbar samverkansprocess med lärandet i centrum mellan de regionala museerna och skolvärlden.

Uppdraget till Oxford Research består i att utvärdera den förmedlingsverksamhet som utövas av de regionala museerna i Skåne (Stiftelsen Regionmuseet i Kristianstad, Kulturen i Lund och Malmö Museer) och som riktas mot elever. Målsättningen med uppdraget är att belysa i vad mån de regionala museernas förmedlingsverksamhet uppfyller uppsatta mål i Region Skånes kulturplan, vilket genomslag som den digitala kunskapsförmedlingen fått och i vilken mån lärandet följer läroplanerna. Genom enkätundersökning och djupintervjuer kartläggs hur och vad eleverna lärt sig och hur elevernas historiebild och samhällssyn har påverkats av besöken på museerna.  Oxford Research genomför utvärderingen under perioden novmber och december 2013.