Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtanalys att utföra fem internationella fallstudier om livslångt lärande inom Norden och Europa.

Fallstudierna behandlar livslångt lärande utifrån ett näringslivsperspektiv. I fokus står att utreda hur specifika policyåtgärder och insatser påverkar företags och arbetstagares produktivitet, kompetensutveckling och konkurrensmöjligheter. Genom en kombination av dokumentstudier och intervjuer utforskar fallstudierna hur respektive land på övergripande nivå arbetar med livslångt lärande.

En central del i uppdraget är också att förstå hur lärdomar från de insatser som implementerats i andra länder kan appliceras i en svensk kontext.

Resultaten från fallstudierna kommer under våren att presenteras för en grupp svenska experter och för representanter från utbildningssektorn och näringslivet i en workshop.

Slutrapporten levereras till Tillväxtanalys i april 2020