Oxford Research har fått i uppdrag av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati att utvärdera deras verksamhet från och med grundandet år 2008.

Den ideella föreningen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), med SKL som huvudman, är ett av instrumenten för genomförandet av Sveriges politik för global utveckling med det övergripande målet är att främja utvecklingen av lokal demokrati i Sveriges prioriterade samarbetsländer. ICLD stöder kommunala partnerskap, bedriver internationella utbildningsprogram och agerar kunskapscentrum för lokal demokrati. ICLD har sitt säte i Visby på Gotland och finansieras i huvudsak av Sida.

Oxford Researchs uppdrag är att utvärdera ICLD i sin helhet från och med föreningens grundande år 2008. Tyngdpunkten i uppdraget kommer att ligga på genomförande och resultat inom ramarna för de kommunala partnerskapen. Utvärderingen kommer att genomföras under våren 2015 med datainsamling genom enkäter och intervjuer såväl med ICLD:s målgrupp som med personal, huvudmän och intressenter. Utvärderingen kommer att utmynna i rekommendationer för att öka genomslag och effektivitet i ICLD:s verksamheter.

Illustration Election MG 3455 © Rama wikimedia.commons.org