Oxford Research har uppdragits att löpande utvärdera projekten Miljö:FIA, RepLab och SpaceLab vid Högskolan Väst. Projekten, som medfinanasieras av Europeiska regionalfonden, fokuserar på additiv tillverkning, smart materialanvändning och automation inom bland annat flyg- och rymdindustrin.

Oxford Researchs uppdrag innefattar tre löpande lärande utvärderingar av innovationsprojekten Miljö:FIA, RepLab och SpaceLab vid Högskolan Väst i Trollhättan. Projekten delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och fokuserar på innovation och industriell tillämpning av additiv tillverkning, smart materialanvändning och automation, med särskilt fokus på flyg- och rymdindustrin.

Uppdraget innehåller två spår: ett processtödjande och ett utvärderande. Utvärderingen tillämpar en integrerad ansats som i största möjliga mån syftar till att åstadkomma synergier mellan projekten och i utvärderingen av de tre projekten.

Det utvärderande spåret rapporteras genom delrapporter och slutrapporter för respektive projekt. Tre lärseminarier planeras under uppdragstiden med deltagare från projekten.

Uppdraget avslutas i december 2021.