Oxford Research genomför en målgruppsanalys på uppdrag av NIVA, Nordiska institutet för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet. Uppdraget ska ge förslag på ytterligare målgrupper för NIVA:s utbildningsaktiviteter och karaktärisera målgruppernas storlek, kunskapsbehov, tematiska intressen och betalningsförmåga

NIVA är ett institut under Nordiska ministerrådet som samlar forskare och experter inom arbetsmiljö och arbetshälsa för att sprida den senaste kunskapen inom fältet. Oxford Research utvärderade NIVA under 2013. Utvärderingen visade att NIVA:s utbildningsaktiviteter är viktiga för forskningsfältet och har lett till konkreta effekter på arbetsmarknaden. En slutsats var också att det finns potential att bredda NIVA:s räckvidd och utveckla marknadsföringen mot olika grupper.

Med utvärderingen som bakgrund har Oxford Research nu fått i uppdrag att genomföra en målgruppsanalys för NIVA. Målgruppsanalysen är en bred översikt och kategorisering av experter och praktiker inom arbetsmiljö och arbetshälsa i Norden. Resultaten ska ligga till grund för strategiska beslut om hur NIVA ska rikta verksamheten och bedriva marknadsföring under de kommande åren.