På uppdrag av Regionförbundet Kalmar län genomför Oxford Research en kartläggning av områdets regionala matidentitet, som en del av länets livsmedelsstrategi med syfte att göra Kalmar till en hållbar livsmedelsregion.

Detta uppdrag utgör en del i Regionförbundet Kalmar läns arbete med att ta fram en regional livsmedelsstrategi för Kalmar län. Kartläggningen av Kalmar läns matidentitet syftar till att belysa länets unicitet och utgångspunkter kopplade till livsmedelsproduktion, geografi, kultur och historia. Det handlar också om att undersöka vilka framtida möjligheter som kan kopplas till länets specifika
förutsättningar och föreslå potentiella kulinariska regioner för länet att arbeta vidare med. Arbetet bedrivs i samverkan mellan Regionförbundet Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, LRF Sydost, och det regionala näringslivet