Oxford Research har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län att kartlägga och synliggöra miljö- och klimatprojekt inom Interreg Sverige-Norge samt att analysera och förmedla hur dessa projekt bidrar till nationella målsättningar och strategier.

Uppdraget handlar om att analysera i vilken utsträckning arbetet med miljö och klimat används för att främja hållbar regional utveckling i projekt inom ramen för Interreg Sverige-Norge-programmet. Utifrån ett urval av projekt som tydligt arbetar med miljö och klimat som medel för regional utveckling belyses hur miljö- och klimataspekter tillämpas (till exempel som verktyg eller katalysatorer) för att nå målsättningarna i Interreg Sverige-Norge-programmet. Vidare ser analysen på om det finns ett mervärde i att arbetet sker gränsöverskridande.

I studien vrids och vänds på begrepp som ”miljödriven företagsutveckling”, ”regional attraktivitet” och ”miljödrivna innovationssystem” för att förstå och skapa verklighetsbaserade berättelser om det regionala tillväxtarbetet.