Oxford Research kartlägger hur kommunerna i Stockholms län arbetar med jämställdhetsintegrering och mänskilga rättigheter

Länsstyrelsen i Stockholm har ett övergripande uppdrag att bidra till att de nationella jämställdhetspolitiska målen uppnås i länet, och att mänskliga rättigheter integreras i verksamheterna. Oxford Research har tidigare gjort en kartläggning av behovet av jämställdhetsintegrering i Stockholms län, som låg till grund för den regionala strategin för jämställdhetsintegrering.

Oxford Research har nu fått i uppdrag av Länsstyrelsen att kartlägga kommunernas arbete med jämställdhet och mänskliga rättigheter. Syftet är att ge en regional bild av kommunernas arbete med dessa frågor, och belysa kommunernas behov av stöd från länsstyrelsen i detta arbete. Översynen ska också fånga upp kommunernas synpunkter på den regionala strategin för jämställdhetsintegrering, vilket ska användas som underlag inför den planerade översynen 2016