Oxford Research har fått i uppdrag av Skolverket att utvärdera gymnasiedelen av den pågående satsningen på natur- och teknikämnena.

De senaste årens studier av svenska elevers kunskap och attityder till naturvetenskapliga ämnen pekar i samma riktning. Resultaten sjunker i de naturvetenskapliga ämnena sedan mätningarna påbörjades 1995. Problematiken har uppmärksammats av regeringen som avsatt medel för en särskild satsning på matematik, naturvetenskap och teknik sedan 2009. Satsningen intensifierades 2012 genom att Skolverket fick ett särskilt uppdrag att svara för utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik (NT).

Skolverket har utformat gymnasiedelen av satsningen som konferensserier riktade till lärare och skolledare i gymnasieskolan. Oxford Researchs utvärdering kommer att ha formen av en måluppfyllelseutvärdering med fokus på att undersöka om resultaten motsvarar målsättningarna. Huvuddelen av datainsamlingen kommer att ske som enkäter till samtliga deltagare i två av konferensserierna. Eftersom utvärderingen genomförs medan satsningen pågår kommer resultaten att ligga till grund för att anpassa de återstående konferenserna för att nå en bättre måluppfyllelse.

För mer information kontakta analytiker Caroline Holmgren på caroline.holmgren@oxfordresearch.se