Utvärdering av Sveriges deltagande i NKS

Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera Sveriges deltagande i det internationella forskningsprogrammet Nordisk kärnsäkerhetsforskning (NKS). Utvärderingen består i att undersöka hur Strålsäkerhetsmyndigheten handhar ägarskapet över NKS genom finansiering och styrning, samt hur resultat och nordiska mervärden från NKS bidrar med indirekta effekter i Sverige.

För mer information, kontakta gärna Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se, +46(0)72 732 89 17.