Uppdragsgivare: Nordiska Ministerrådet

Nordjobb är ett av de instrument som finns för att knyta samman Nordens arbetsmarknader
och att  få unga att pröva att arbeta i ett nordiskt grannland.
Utvärderingen ska bl.a. svara på hur Nordjobb levt upp till sitt mandat, vilket
nordiskt mervärde Nordjobb givit och hur Nordjobb bör utvecklas.

Nordjobb startade redan 1985 och har flera syften:

  • Öka ungdomsmobiliteten över de nordiska gränserna.
  • Stärkande av den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.
  • Uppnå en ökning av den nordiska språkförståelsen.
  • En minskning av nordiska gränshinder.
  • Nordjobb ska vara en aktiv partner i den nordiska debatten och väcka opinion och sprida information om viktiga nordiska nutidsfrågor.

Nordjobb ska vara ett föredöme när det gäller nordbors lika rättig-heter och arbeta för dessa rättigheter.

Oxford Research i Sverige, Norge och Danmark kommer på uppdrag av Nordiska
Ministerrådet tillsammans att genomföra utvärderingen. Utvärderingen rapporteras
i mars 2016.

Kontaktperson: Mats Kullander