Oxford Research kommer under våren 2021 att stötta Region Värmland i framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi.

I uppdraget ingår att säkerställa att den nya strategin baseras på en interventionslogik med kopplingar mellan bakgrundsanalys och mål. I stödet ingår också att främja att det finns en logiska kopplingar mellan utvecklingsstrategin och andra relevanta strategier som Agenda 2030 och programmen inom EU:s struktur- och investeringsfonder.

Analyser kommer att genomföras av utvecklingsstrategin, inkomna yttranden, analys och PM för uppföljning av det regionala tillväxtarbetet i Värmland. Analyserna kommer mynna ut i förslag till omskrivningar av den regionala utvecklingsstrategin så att innehållet överensstämmer med den önskade interventionslogiken.