Studie om utrikesfödda som resurs för företagens internationalisering

Andelen små och medelstora företag i Sverige som verkar på en internationell marknad ökar och ett av fyra företag är internationaliserade. Men endast tre procent har sin huvudsakliga marknad utanför Europa.  Den senaste Global Entrepreneurship Monitor (GEM-studien) visar att entreprenörskapet i tidiga faser har utvecklats mer positivt i Sverige än i något annat land. Sverige ligger nu över genomsnittet bland innovationsdrivna länder. Samtidigt konstateras att svenska företag fortfarande är relativt svaga när det gäller tillväxtorientering och internationalisering. Sverige saknar också internationaliseringsfrämjande insatser för tillväxtföretag, vilket ur ett internationellt konkurrensperspektiv kan vara en nackdel för svenska företag.

Oxford Research har lång erfarenhet av frågor kring internationalisering och företagande. Redan 2003 arbetade Oxford Research tillsammans med partners i ENSR-nätverket med studien “Internationalisation of SMEs” som ingick i serien Observatory Reports of European SMEs som ges ut årligen av EU-kommissionen. Några år senare  genomfördes ytterligare en europeisk studie om små- och medelstora företags möjligheter till internationalisering; “Opportunities for the internationalisation of SMEs” på uppdrag av DG Enterprise and Industry. Under 2014 genomförde Oxford Research en kartläggning av statliga insatser för främjande av internationalisering av små och medelstora företag för perioden 2009-2013, på uppdrag av Tillväxtanalys. Samma år genomfördes en analys av sysselsättningsskapande mekanismer i s k “born global”-företag i tre olika europeiska länder på uppdrag av Eurofound.

Oxford Research kommer under 2016 att på uppdrag av Tillväxtverket genomföra en studie som handlar om att identifiera kunskap om fallgropar och framgångsfaktorer från arbetet med att matcha utrikesfödda med små och medelstora företag för att underlätta internationalisering. Syftet är att öka kunskapen om hur offentliga och privata organisationer kan arbeta för att stötta företag att ta tillvara utrikesföddas kompetens. Studien är tänkt att läsas och användas av företagsfrämjande aktörer som bl.a. arbetar med internationalisering och affärsutveckling, regionalt utvecklingsansvariga och företag med intresse för internationalisering.

För mer information kontakta Mats Kullander, mats.kullander@oxfordresearch.se