Oxford Research har tilldelats medel från Nordiska Ministerrådet för en nordisk studie om nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Utrikesfödda kvinnor, och framförallt kvinnor som kommit som flyktingar eller genom familjeåterförening, är tydligt underrepresenterade på den nordiska arbetsmarknaden – både i jämförelse med kvinnor födda i Norden och i jämförelse med män med liknande bakgrund. Detta medför en rad problem i de nordiska länderna, både på individnivå och på samhällnivå. Brist på sysselsättning innebär en förhöjd risk att fastna i ekonomiskt sårbara situationer och social marginalisering. Vidare är det viktigt för de nordiska länderna att resurserna hos den arbetsföra befolkningen nyttogörs maximalt, i synnerhet mot bakgrund av en åldrande befolkning och en stor arbetskraftsbrist på flera platser i Norden.

Trots de gemensamma utmaningar som de nordiska länderna står inför råder det brist på studier som tar sig an frågan ur ett nordiskt perspektiv. Mot bakgrund av detta har Nordiska Ministerrådet tilldelat Oxford Research medel för att genomföra en studie om om nyanlända kvinnors arbetsmarknadsetablering. Studiens syfte är att generera en ökad kunskap och förståelse för nyanlända kvinnors situation på arbetsmarknaden i de fem nordiska länderna och de autonoma regionerna. Studien kommer även att lyfta fram goda exempel på integrationsfrämjande insatser på arbetsmarknadsområdet på lokal nivå.

För att genomföra studien samarbetar vi med våra Oxford Research-kollegor i Danmark, Finland och Norge samt en samarbetspartner vid University of Iceland. Professor Eskil Wadensjö (Stockholms Universitet) ingår som expert i teamet.

För mer information, kontakta gärna Anna-Karin Gustafsson, anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se, 072-732 89 19.

(Foto: Oddleiv Apneseth, Norden.org)