Regionalt utvecklingsarbete

Oxford Research har fått två nya uppdrag med koppling till OECD och deras arbete för Skåne och Öresundsregionen. Det första uppdraget för Region Hovedstaden och Region Skåne handlar om att ta fram faktaunderlag om regionala innovationspolicies till OECD. Bakgrunden till uppdraget är att Öresundsregionen tillsammans med bland annat Hedmark-Dalarna och Helsingfors-Tallinn är en av de regioner som OECD kommer att ha som fallstudier i en studie som behandlar gränsregional innovationspolicy. Dataunderlaget består av en allmän beskrivning av de strategier som finns för innovation i regionen samt en beskrivning av fyra gränsöverskridande initiativ som försöker öka den transnationella innovationskraften.

Som en del i arbetet med att utarbeta en ny utvecklingsstrategi för Skåne med blickpunkten mot 2020 har Region Skåne låtit OECD genomföra en så kallad Territorial Review för Skåne. Studien färdigställdes i juni 2012 och Oxford Research har nu fått uppdraget att utvärdera hur arbetet med att ta fram rapporten fungerat. Genom bland annat en omfattande intervjustudie med regionala utvecklingsaktörer kommer Oxford Research utvärdera genomförandeprocessen för framtagandet av studien, dess innehåll och fokus samt och hur studien på bästa sätt kan spridas och tillämpas framöver. Syftet med utvärderingen är att i förlängningen bidra till ökad kvalitet i Region Skånes utvecklingsarbete.