Små och medelstora företag utgör ryggraden i den europeiska ekonomin men lite är känt om vad som orsakar omstrukturering inom dessa verksamheter. Oxford Research har bidragit till att fylla kunskapsluckan.

Omstrukturering i små och medelstora företag, SMF, är ett relativt outforskat område inom EU. Detta trots att SMF utgör över 99 procent av de europeiska företagen och anställer två tredjedelar av den privata sektorns arbetskraft.  En ny EU-studie som genomförts med hjälp av Oxford Research kartlägger drivkrafter bakom omstrukturering inom SMF, gemensamma karaktärsdrag, framgångsfaktorer, barriärer och effekter på företag och anställda.

Oxford Researchs roll i arbetet har varit att genomföra fallstudier i Sverige samt en nationell rapport kring rådande forskningsläge. Studien visar bland annat att externa faktorer som driver omstrukturering inom SMF är desamma som inom större företag men att interna faktorer ofta skiljer sig åt. Vanligt förekommande interna faktorer är företagsägarnas personliga ambitioner, begränsade tillgångar och ett starkt beroende av ett fåtal klienter och leverantörer. Studien visar också att beslutsfattare bör tänka om gällande designen av supporttjänster för SMF.

För mer information kontakta senioranalytiker Mats Kullander på mats.kullander@oxfordresearch.se eller ladda ner rapporten här.