Oxford Research har fått förtroendet att utvärdera Nordisk information för kunskap om kön (NIKK). Utvärderingen ska bland annat bedöma verksamhetens bidrag till Nordiska ministerrådets jämställdhetsmål.

Uppdraget innebär att genomföra en utvärdering av verksamheten. Utvärderingen ska göra en bedömning av NIKK:s måluppfyllelse i förhållande till tillgängliga resurser, förvaltning av fondmedel, organisering, samarbete och nordisk nytta.

Slutrapporten ska utgöra underlag för de nordiska jämställdhetsministrarnas beslut om huruvida NIKK ska få förnyat mandat eller om uppdraget att förvalta NIKK ska utlysas.

För jämställdhet i Norden

Utvärderingen genomförs tillsammans med analysföretaget Policy in Practice.

– Vi ser fram emot att bidra med kunskap för att jämställdhetsministrarna ska kunna fatta välgrundade beslut, säger Ylva Grauers Berggren, vd för Oxford Research, som leder utvärderingen.

NIKK samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och LGBTI-området, med ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv. Organets arbete ska bidra till uppfyllandet av målen i Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för jämställdhet, som innehåller prioriteringar för jämställdhetsarbetet i de nordiska länderna.

Finns i Göteborg

I det senaste programmet finns fyra prioriterade områden:

  • Framtidens arbetsliv och tillväxt
  • Välfärd, hälsa och livskvalitet
  • Makt och inflytande
  • Jämställdhetsarbete med fokus på män och maskuliniteter

Sedan 2012 har NIKK haft sin hemvist hos Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Utvärderingen gäller perioden 2019–2022.