Oxford Researchs samarbete med Ifous fortsätter i och med tre nya utvärderingar av forskningsinstitutets program. Totalt genomför Oxford Research just nu fem utvärderingar på uppdrag av kunden.

De nya uppdragen gäller forskningsprogrammen ”Kunskapsuppdraget i anpassad skola”, ”Vuxenutbildning på distans” samt ”Språkutvecklande förskola”. Samtliga är så kallade löpande lärande utvärderingar vilket innebär att Oxford Research utvärderar måluppfyllelsen i programmen men också erbjuder stöd i utformningen av dem.

Inleddes med workshop

Uppdragen har inletts under våren med workshops för lärare, skolledare och forskare. Workshopparna har bland annat handlat om utmaningar och behov som finns inom de områden som programmen ska täcka.

Med utgångspunkt i de svar som deltagarna ger under workshopparna kommer Oxford Research att utforma en projektlogik för programmen.

Grundades av SKR

Ifous är ett forskningsinstitut med uppdrag att samordna praktiknära forskning och utvecklingsarbete i skolan med lärare och skolledare som aktiva deltagare. Framför allt arbetar institutet med frågor som har särskild betydelse för lärandet.

Kärnan i verksamheten är fleråriga forsknings- och utvecklingsprogram som ska stärka lärares yrkesutveckling och främja samarbete mellan anställda inom skolan och forskare inom akademin. Ifous grundades av Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund, som fortfarande är medlemmar i organisationen.