Oxford Research har fått i uppdrag av regionerna i Östra Mellansverige – Sörmland, Uppsala, Västmanland, Östergötland och Örebro län – att löpande utvärdera en storregional satsning på missions.

Projektet REAL ÖMS, som genomförs av regionerna i Östra Mellansverige med finansiering från EU:s regionalfond, ska under perioden november 2023 till oktober 2027 genomföra insatser för att höja kunskapen om missions bland innovations- och företagsfrämjande aktörer i Östra Mellansverige. Den långsiktiga ambitionen är att regionerna, i dialog med aktörerna, ska identifiera och initiera relevanta missions kopplat till Östra Mellansveriges fyra utmaningsområden:

  • Hållbar livsmedelsförsörjning
  • Life science, välfärdsteknik och e-hälsa
  • Smart industri
  • Morgondagens energilösningar

Lärande utvärdering ska stärka projektets arbete med missions

Oxford Research har i uppdrag av REAL ÖMS att löpande utvärdera projektet under hela genomförandet. I uppdraget ingår att ge strategiska råd, hjälpa projektet med uppföljning samt utvärdera projektets resultat vid projektslut.

Oxford Research har tidigare hjälpt regionerna i Östra Mellansverige i framtagandet av utmaningsområdena och med utvärdering av arbetet med smart specialisering i Östra Mellansverige. Vi genomför för närvarande två uppdrag för Tillväxtverket där systemutvärdering och missionsorienterade arbetssätt står i fokus. Dels en formativ utvärdering av Fonden för en rättvis omställning (FRO), dels en formativ utvärdering av Regionalfondens politiska mål 2 (Ett grönare och mer koldioxidsnålt Europa).

Missions ska lösa globala samhällsutmaningar

Missions kan beskrivas som ett arbetssätt för strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar som fokuserar resurser på utvalda samhällsutmaningar. Det kan till exempel handla om kraftsamlingar för att åstadkomma koldioxidneutralitet och smarta städer, insatser för att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter och åtgärder för säkerställa friska hav och vattendrag. Vinnova, som är Sveriges innovationsmyndighet, släppte 2022 en handbok för missionsorienterade satsningar. Handboken ska hjälpa aktörer, offentliga såväl som privata, att åstadkomma förändring på systemnivå i linje med den globala målen eller andra ambitiösa mål för samhällsomställning.

Missions som begrepp myntades ursprungligen av Mariana Mazzucato, professor vid University College London (UCL), och långvarig rådgivare till EU-kommissionen. Missionsorienterade arbetssätt är en central del av EU:s forsknings- och innovationsfinansiering inom Horizon Europe och brukar i forskningen beskrivas som en del av den tredje generationens transformativa innovationspolitik (TIP) för hållbar omställning.

Kontakta senioranalytiker Roe Langaas på roe.langaas@oxfordresearch.se eller +46 (0) 738 74 85 38 om du har frågor om uppdraget eller Oxford Researchs erbjudande kopplat till missions.