Luleå tekniska universitet har gett Oxford Research i uppdrag att löpande utvärdera projektet FINAST. Syftet med projektet är att bidra till utvecklingen av tekniker och metoder för fossilfri ståltillverkning.

Målgruppen för FINAST (Forskning och Innovation i Norrbotten för Avancerad grön Stålframställning och Tillverkning) är lärosäten och andra forskningsaktörer samt små och mellanstora företag. Genom forskning om det fossilfria stålets egenskaper samt vätgas för tillverkningsprocessen är målet med projektet att stärka svenska ståltillverkande företags konkurrenskraft och minska klimatutsläppen från stålindustrin.

Oxford Researchs uppdrag innebär att utvärdera resultatet av projektet samt löpande ge stöd till ledningen för FINAST. Förutom våra egna konsulter ingår även en forskare vid Jernkontoret, järn- och stålindustrins branschorganisation. Uppdraget pågår till och med juni 2026.

FINAST är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, forskningsinstitutet Swerim samt ståltillverkande företag så som SSAB. Projektet inleddes i november 2022 och pågår till och med mars 2026. Budgeten för FINAST är 41,9 miljoner kronor och består bland annat av medel från Fonden för rättvis omställning samt regionalfonden.