Oxford Research har fått i uppdrag av Föreningarna Nordens Förbund att genomföra en studie om möjligheterna för gränsöverskridande yrkespraktik i Skandinavien till Interreg-projektet Nordfokus. Studien är ett led i projektets arbete med att skapa bättre förutsättningar för yrkespraktik och därmed öka skandinaviska arbetsgivares möjligheter att rekrytera utländsk personal.

Studien av yrkespraktik i Skandinavien inkluderar Danmark, Norge och Sverige, och ska fokusera på tre områden. Till att börja med ska Oxford Research analysera organiseringen av yrkesutbildningar i de berörda länderna. Analysen ska även innehålla en undersökning av hur möjligheterna för yrkespraktik ser ut i praktiken. Avslutningsvis ska Oxford Research ta reda på vilka incitament och hinder som påverkar yrkeselevers vilja och förmåga att göra praktik i andra skandinaviska länder.

– Förutsättningarna för att göra gränsöverskridande praktik inom Skandinavien är förvånansvärt nog ganska outforskade och hamnar politiskt i gränslandet mellan frågor som rör utbildning, arbetsmarknad och nordiskt samarbete, säger Roe Langaas, senioranalytiker på Oxford Research och en av de som arbetar med studien.

Språkliga barriärer ett hinder för praktik

Oxford Research kommer att basera analysen på flera datakällor, däribland intervjuer med representanter för departement och myndigheter i de berörda länderna, intervjuer med branschorganisationer och skolpersonal, samt strukturerade studier av relevanta policy- och strategidokument på nordisk och nationell nivå.

Tidigare studier av gränsöverskridande praktik har visat att brist på information om praktikmöjligheter och språkliga barriärer kan utgöra hinder för yrkespraktik i andra länder.

– Med den här studien hoppas vi belysa om det finns strukturella hinder för gränsöverskridande praktik, i form av formella krav på utbildningar eller yrken som inte adresseras av praktik i andra länder. Vi hoppas även bidra till en bättre uppfattning om hur det fungerar i praktiken och vilka elevgrupper som praktik inom Skandinavien är mest relevant för, säger Roe Langaas.

En fortsättning på tidigare projekt

En rapport från studien ska levereras till Föreningen Nordens Förbund i november 2023 och presenteras på ett evenemang med ett större antal deltagare inom utbildningssektorn.

Nordfokus bygger vidare på Interreg-projekten Nordisk Jobstart+ och Nordisk Jobløsning och riktar sig till skillnad från de tidigare projekten mot unga inom yrkesutbildning.