Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Kolarctic ENI CBC 2014–2020. Syftet med uppdraget är att utvärdera genomförandet av programmet samt ta fram information om hur framtida gränsöverskridande samarbete kan stärkas.

Utvärderingen kommer att vara teoribaserad, det vill säga utgå från antaganden om hur programmet är tänkt att fungera. I arbetet med utvärderingen kommer Oxford Research bland annat att genomföra intervju-, enkät- och dokumentstudier. Vi ska i utvärderingen särskilt beakta programmets effekter för EU och Norge.

Programmet Kolartic, som har en budget om 63,4 miljoner euro, finansieras via EU:s mekanism för gränsöverskridande samarbeten med partnerskapsländer och är en del av EU:s sammanhållningspolitik. I programmet deltar fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Ryssland. EU-kommissionen uteslöt Ryssland från programmet i mars 2022 efter att landets militär invaderat Ukraina.

Syftet med programmet är att genom finansiering av samverkansprojekt inom specifika tematiska områden stärka mobilitet, företagande och hållbar utveckling i det geografiska området som programmet omfattar. För Sverige gäller det Norrbotten och Västerbotten.