Oxford Research har fått i uppdrag att genomföra en lärande utvärdering av det Interreg-finansierade projektet HALRIC. Utvärderingen pågår till och med december 2025.

HALRIC (Hanseatic Life Science Research Infrastructure Consortium) är ett projekt vars syfte är att stärka life science-sektorn i Öresund-Kategatt-Skagerak-regionen (ÖKS) samt Hamburg. Projektet ska särskilt bidra till att tillgängliggöra infrastruktur och annan teknologi för forskning om och utveckling av life science-produkter, bland annat genom att kartlägga tillgänglig infrastruktur i det geografiska området.

Det kommer även vara möjligt att via projektet söka stöd för forskningsprojekt som använder sig av infrastruktur i ÖKS-regionen samt Hamburg.

I projektet deltar lärosäten samt bolag inom life science-sektorn från Sverige, Danmark, Norge och Tyskland. Bland deltagande organisationer från Sverige finns bland annat Lunds universitet, Region Skåne och laboratoriet Max IV.

Utvärderingen som Oxford Research ska genomföra kommer att vara både summativ och formativ, vilket innebär att vi kommer att utvärdera projektets resultat men också löpande erbjuda ledningen för projektet stöd för att kunna nå projektets mål. I slutet av utvärderingen kommer vi även att lämna rekommendationer till projektledningen om hur den bäst förvaltar resultatet av projektet. Utvärderingen inleds i februari 2024 och pågår till och med december 2025.

HALRIC finansieras av medel från Interreg-programmet för Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Interreg är EU:s samarbetsprogram för interregionalt samarbete som har funnits sedan 2002. Totalt har Interreg en budget om cirka 4,2 miljarder kronor för perioden 2021-2027.