Västra Götalandsregionen har gett Oxford Research i uppdrag att utvärdera projektet Samordnande etablering för grön omställning i Västra Götaland. Projektet finansieras av medel från EU:s regionala utvecklingsfond och pågår till och med 2026.

Uppdraget innebär att genomföra en löpande lärande utvärdering genom vilken Oxford Research kommer att stötta projektledningen men också utvärdera själva genomförandet av projektet.

Samordnande etablering för grön omställning i Västra Götaland ska resultera i en utvecklad samverkan mellan etablerings- och exportfrämjande aktörer i länet för att marknadsföra utvecklingen av den gröna omställningen och därmed generera fler etableringar av samt investeringar till hållbar företagsverksamhet.

Målet med projektet är att främja hållbara industriföretag i allmänhet och företag inom fordonsindustri i synnerhet. Ett annat mål är att stärka proaktiva investeringsfrämjande verksamheter i länet för fler och strategiskt hållbara investeringar och etableringar i Västra Götaland.

Syftet är att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft, vilket ska leda till fler arbetstillfällen. Västra Götaland och Sverige ska med hjälp av insatserna i projektet bli en attraktiv plats att investera i och bidra till att stärka företags internationella konkurrenskraft.

Projektet genomförs i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund, Business Region Göteborg och Skaraborgs kommunalförbund. Den direkta målgruppen är deltagande etableringsaktörer samt Västra Götalands 49 kommuner, Business Sweden och samt regioner i Sverige och i andra länder.