Region Norrbotten har gett Oxford Research i uppdrag att utvärdera forsknings- och innovationsprojekt som Region Norrbotten har gett pengar till. I uppdraget ingår även att föreslå en modell för fortsatt utvärdering av forsknings- och innovationsprojekt i länet.

Oxford Research ska utvärdera forsknings- och innovationsprojekt som fick medel av Region Norrbotten mellan åren 2019 och 2022. Stöden till projekten är en del av Region Norrbottens arbete med att nå målen med den regionala utvecklingsstrategin. Medlen som Region Norrbotten delat ut till projekten är 1:1-medel som staten ger till landets regioner för att arbeta med regional utveckling.

Region Norrbotten utvärderar årligen fördelningen av medel till insatser för att nå målen i strategin, men har inte låtit genomföra någon djupare utvärdering av just forsknings- och innovationsprojekt tidigare.

För att utvärdera resultatet av forsknings- och innovationsprojekt kommer Oxford Research att göra en kvantitativ analys av samtliga projekt, samt skicka en enkät till projektledare. Utöver det kommer vi att göra en studie med två delar: en som vi baserar på intervjuer med bland annat tjänstemän på kommuner och Region Norrbotten, en i vilken vi kommer att detaljstudera tre till fem projekt.

Oxford Research ska leverera en slutrapport för uppdraget i augusti 2024.