Jordbruksverket har gett Oxford Research i uppdrag att utvärdera myndighetens  stöd till unga lantbrukare. Syftet med utvärderingen är att ta fram uppgifter om stödens effekter samt ett underlag för beslut om förändringar av den nationella jordbrukspolitiken.

Stöden som Oxford Research ska utvärdera ger Jordbruksverket till personer som är 40 år eller yngre och som antingen startar eller bygger ut en befintlig lantbruksverksamhet. Syftet med stöden är att underlätta en generationsväxling av lantbrukare i Sverige. Andelen lantbrukare som är 60 år eller äldre har ökat under det senaste dryga årtiondet, från 39 procent år 2010 till 47 procent år 2022. För att säkerställa en långsiktigt hållbar lantbrukssektor behöver utvecklingen vända, enligt Jordbruksverket.

Oxford Researchs uppdrag innebär att utvärdera om stöden leder till att andelen lantbrukare under 41 år ökar och därmed underlättar ett generationsskifte i lantbrukssektorn. Utgångspunkten för utvärderingen ska vara den nationella strategin för den gemensamma jordbrukspolitiken. Vi ska även ge rekommendationer till Jordbruksverket om hur det kan anpassa strategin för att bättre bidra till en generationsväxling i lantbrukssektorn.

I arbetet med utvärderingen kommer vi bland annat att genomföra intervjuer med enskilda mottagare samt fokusgruppintervjuer. Vi genomför utvärderingen i samarbete med sakkunniga från Hushållningssällskapet.

Oxford Research ska leverera en slutrapport av utvärderingen i december 2024.