Oxford Research har fått i uppdrag av Region Västerbotten att utvärdera två projekt – Train to Västerbotten och Gateway Umeå - som ska hjälpa företag i Västerbotten att arbeta mer strategiskt och hållbart med kompetensförsörjning.

Bättre kompetensförsörjning är ett av sju målområden i regeringens nya strategi för nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län. Projekten som beviljats finansiering av EU:s regionalfond ska bidra till att realisera regeringens strategi.

Två nya projekt ska adressera företagens utmaningar

Det första projektet, Train to Västerbotten, ska erbjuda kunskapshöjande insatser samt stöd vid rekrytering, kompetensutveckling och introduktion av nyanställda i företag i Västerbotten. Projektet riktar sig särskilt till företag inom tillverkningsindustrin och restaurangbranschen.

Det andra projektet, Gateway Umeå, fokuserar på att stärka företagens mottagarkapacitet, skapa introduktionsstrukturer för nya medarbetare, utveckla arbetsgivarvarumärken och internationellt arbete med rekrytering. Genom att hantera utmaningar, som en åldrande befolkning och könssegregerad arbetsmarknad, samt rekrytera utanför den regionala arbetsmarknaden, ska projektet bidra till en mer socialt hållbar utveckling i Västerbotten.

Oxford Research stöttar projekten i genomförandet

Oxford Research har upphandlats av Region Västerbotten för att löpande utvärdera projekten, från början till slut. I uppdragen ingår att ta fram förändringsteorier för projekten och att koppla uppföljningssystem till förändringsteorierna. Förändringsteorierna kommer vara vår utgångspunkt när vi löpande stöttar projektorganisationerna under genomförandet.

Vid projektslut kommer vi utvärdera projektens genomförande och resultat utifrån EU:s utvärderingskriterier och i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för utvärdering av Regionalfondsprojekt.

Analys och utvärdering inom EU:s regionalfond

Oxford Research erbjuder processtöd, analys och utvärdering av projekt och program inom Regionalfonden, Interreg och ESF+ – från projektansökan till projektslut. Vi har utvecklat en metodik som gör att vi både kan stötta projekt medan de genomförs och utvärdera resultat och effekter vid projektslut.

Tidigare har vi genomfört:

  • Över 20 projektutvärderingar inom EU:s regionalfond, Interreg och ESF under programperioden 2014–2020.
  • Programutvärderingen av regionalfondens effekter på deltagande företag under programperioden 2014–2020.
  • Programutvärderingen av regionalfondens effekter på innovationsstödjande strukturer samt forsknings- och innovationsmiljöer under programperioden 2014–2020.

Kontakta Thomas Westerberg på thomas.westerberg@oxfordresearch.se eller +46 (0) 727 32 89 14 om du vill veta mer om vårt erbjudande inom utvärdering av Regionalfondsprojekt.