En forskningsöversikt på uppdrag av Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Nätverket startade 2007 och har idag 12 medlemsorganisationer. På uppdrag av NSPH kommer Oxford Research under hösten 2015 att sammanställa en kunskapsöversikt på området diskriminering på grund av psykisk ohälsa.

Kunskapsöversikten kommer att ligga till grund för en rapport som NSPH ska framställa inom ramen för projektet Din Rätt, som NSPH driver med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet pågår under tre år från och med augusti 2014 och syftar till att utrusta patienter, brukare, anhöriga och berörda yrkesprofessionella med sätt att hantera upplevd diskriminering. Som samverkanspartners i projektet ingår bland andra Diskrimineringsombudsmannen (DO), Myndigheten för delaktighet och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

För mer information kontakta Senioranalytiker Mats Kullander, mats.kullander@oxfordresearch.se