Oxford Research har uppdragits av Region Västernorrland att designa och implementera ett system för uppföljning, utvärdering och lärande kopplat till den nya regionala utvecklingsstrategin för 2020-2030.

Under åren 2018–2019 framarbetas i Västernorrland en ny regional utvecklingsstrategi för perioden 2020–2030. Som en del i arbetet vill Region Västernorrland ta fram ett ramverk och ett arbetssätt för uppföljning, utvärdering och lärande. Ramverket ska bidra till att strategiskt driva det regionala tillväxtarbetet utifrån Västernorrlands nya RUS och därmed ge förutsättningar för hållbara och effektiva vägval och prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet.

Region Västernorrland har upphandlat Oxford Research för att tillsammans med tjänstepersoner på regionen designa och implementera ett system för uppföljning, utvärdering och lärande kopplat till den regionala utvecklingsstrategin. Uppdraget innebär att:

  1. Utifrån effektlogik, identifiera målnivåer, justera målformuleringar och sätta relevanta indikatorer till målen
  2. Utarbeta ett system för hur uppföljning och utvärdering görs, när det görs och av vilken funktion i organisationen
  3. Genomföra insatser för kunskapshöjning för att tydliggöra systemets nytta och användningsområden för olika grupper av politiker och tjänstepersoner.

Uppdraget slutrapporteras i september 2019.