Uppdragsgivare Arbetsförmedlingen Samordningsförbundet Östra Södertörn

Oxford Research har fått i uppdrag av Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Östra Södertörn att följeforska projektet Resursmodellen Södertörn. Projektets mål är att utarbeta nya samverkansformer mellan sociala företag och myndigheter och på så sätt erbjuda mer arbetsträning och bredda arbetsmarknaden för de personer som befinner sig långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Projektet riktar sig mot personer p.g.a. ohälsa, funktionsnedsättning, arbetslöshet eller sociala skäl står långt från arbetsmarknaden och som hamnat i en gråzon mellan myndigheterna. Det rör sig alltså om personer som i nuläget inte får insatser inom ramen för ordinarier verksamheter.

Följeforskningsuppdraget sträcker sig till juni 2014 och omfattar att finnas med som processtöd i arbetet för att ta fram nya samverkanformer mellan den sociala ekonomin och myndigheter så som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och sjukvård. Inom projektet ska Oxford Research även följa arbetet med att uppmuntra utvecklandet av flera sociala företag. Fokus i följeforskningen kommer också att bedöma och ge råd kring att förbättra de samverkansformer som projektet mynnar ut i. Oxford Research samarbetar sedan tidigare med Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Södertörn i följeforskningen av Grenverket i Nynäshamn och Tyresö och ser fram emot att få bidra med våra erfarenheter och vår kunskap i även detta projekt